De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) hebben het toezicht op het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Dit heeft zijn weerslag gekregen in besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2011 in werking heeft laten treden. De AFM ziet er vanaf die datum op toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren. Vanuit een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten. Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de langere termijn. Dit betekent onder andere dat wel we waar mogelijk zullen voorkomen dat onze medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de consument en niet nakomen van onze zorgplicht. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van consument en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid maakt deel uit van ons personeelsbeleid. Voor onze medewerkers willen wij een integere en betrokken werkgever zijn. Aan een beheerst beloningsbeleid liggen twee principes ten grondslag:

  1. Het beloningsbeleid bevordert de integriteit en soliditeit van de financiële onderneming met en
    focus op de langetermijnbelangen.
  2. Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de verplichting van de financiële
    onderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klanten en andere belanghebbenden, of
    andere op de financiële onderneming rustende zorgvuldigheidsverplichtingen.

Beloning binnen- en buitendienst medewerkers:

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris, onkosten- en/of reiskostenvergoeding. In ons beloningsbeleid gaan wij uit van marktconforme salarissen. De vaststelling van de hoogte van het salaris vindt intern plaats. Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring. Wij kennen geen bonusregeling. Voor al onze medewerkers gelden de volgende gedragseisen: integer, professioneel en klantgericht handelen
waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn.