Op 1 januari 2013 is provisie op complexe producten verboden. 

Ook voor overige producten is een provisieverbod aannemelijk. Nu al dus zijn de provisies verlaagd en/of afgeschaft. Tevens worden er dossierkosten aan de tussenpersoon in rekening gebracht. Daarom zijn wij genoodzaakt om onze kosten rechtstreeks aan u te gaan doorberekenen. 

Dit houdt voor u in, zoals bij een advocaat en accountant, dat u van uw tussenpersoon een nota zal ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Dit zal in overleg met u tegen een vast of uurtarief zijn. Ons uurtarief bedraagt op dit moment € 90,00 excl. btw. Daar dit voor velen een kostbare aangelegenheid zal worden hebben wij besloten om u ook de mogelijkheid van een serviceabonnement aan te bieden. Hierdoor worden de kosten voor u inzichtelijker en kunnen wij ons serviceniveau op peil houden. 

U kunt kiezen uit 4 serviceabonnementen ;

  • Standaard;
  • Uitgebreid leven;
  • Optimaal leven;
  • Zakelijk leven.

De keuze van de abonnementsvorm is mede afhankelijk van het aantal polissen welke onder beheer van Bennink & Wagenaar financieel Advies lopen. 

Wanneer u een abonnementsvorm afgesloten heeft, worden er voor alle handelingen zoals vermeld in het abonnement, geen uurtarieven gehanteerd. 

INHOUD DIVERSE ABONNEMENTSVORMEN 

 StandaardUitgebreid levenOptimaal levenZakelijk leven
Maken van premievergelijkingen       X     X     X
Jaarlijkse check middels een bezoek        X
Tweejaarlijkse check middels een huisbezoek       X 
Driejaarlijkse check middels een huisbezoek       X  
Beoordelen, invoeren, controleren en administreren van mutaties       X     X     X
Bemiddelen in problemen omtrent betalingen met banken/maatschappijen       X     X     X
Dekkingsvragen beantwoorden       X     X     X
Expertise voor verzekerden regelen       X     X     X
Schriftelijke en mondelinge hulp bij het verdedigen van klant belangen       X     X     X
Muteren van bestaande polissen  X      X     X     X
Muteren van klantgegevens  X      X     X     X
Opzeggingen voor klanten verrichten  X      X     X     X
Uitkerings- of afwijzingsbrieven bespreken en versturen naar klanten of tegenpartij       X     X     X
Periodieke check of het verzekerd bedrag van leven of uitvaartpolissen  X      X     X     X
Periodieke check op de premies van leven en of uitvaartpolissen  X      X     X     X
Regelen, controleren en administreren van uitkeringen van polissen  X      X     X     X
Begeleiden, offreren van lijfrente uitkeringen  X      X     X     X
Regelen en verzorgen van hypotheek problemen      X     X
Adviseren bij rentestanden en helpen bij het vastzetten van de rente bij verlengingsvoorstellen hypotheek       X     X
Bemiddelen tussen klanten en hypotheek adviseur (met korting bij bepaalde adviseurs)       X     X
Bemiddelen tussen klanten en makelaar bij het kopen of verkopen van een woning ( met korting bij bepaalde makelaars)       X     XBennink & Wagenaar Voorwaarden van het Service Abonnement 

Artikel 1 

De prijzen van de serviceabonnementen zijn inclusief 21% BTW (indien van toepassing. De Abonnees hebben recht op advies-werkzaamheden zonder dat daarvoor een uurtarief wordt gehanteerd. Voor deze uurtarieven verwijzen wij naar ons Dienstverleningsdocument. 

De in deze overeenkomst genoemde abonnementsprijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van januari 2013. Bennink & Wagenaar Financieel Advies heeft het recht de aard en/of omvang van de in deze overeenkomst bedoelde prijzen aan te passen op basis van het CBS-indexcijfer voor de consumptie gezinshuishoudens. 

Bennink & Wagenaar Financieel Advies zal de Abonnee van iedere wijziging op de hoogte stellen. Een tariefsverhoging zal nooit meer dan 5% per jaar bedragen en is geen reden tot opzegging van deze overeenkomst. De tarieven worden jaarlijks op 1januari vastgesteld voor de daaropvolgende twaalf maanden. 

Artikel 2 

De reeds bestaande doorlopende maandelijkse provisies en incassoprovisies, welke Bennink & Wagenaar Financieel Advies ontvangt op de reeds bestaande en beheerde producten, zijn en blijven voor opdrachtnemer. 

Artikel 3 

Betaling van het abonnementsgeld geschiedt door een externe partij, Factua BV. Dit vindt (bij maandbetaling) iedere maand op de éérste dag van de maand plaats. Abonnee heeft de verplichting om bij wijziging van betaling opdrachtnemer hiervan direct op de hoogte te stellen. 

Artikel 4 

Wijziging en/of aanvulling van deze overeenkomst is alleen rechtsgeldig indien schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen abonnee en opdrachtnemer in onderling overleg trachten een aanvullende regeling te treffen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 5

De abonnee kan dit abonnement voor het eerst beëindigen twaalf maanden na ondertekening van deze overeenkomst met een opzegtermijn van één maand. Het abonnement eindigt dan op de eerste dag van de volgende maand. De looptijd van het abonnement is dus minimaal één jaar. 

Artikel 6 

Bij beëindiging van het abonnement en de dienstverlening aan Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer een en ander schriftelijk bevestigen aan Opdrachtgever. Opzegging en beëindiging door Opdrachtnemer kan per direct geschieden zonder of met opgaaf van redenen. De Opdrachtnemer zal dan het volledige digitale dossier van Opdrachtgever kopiëren en deze aan Opdrachtgever aangetekend doen toekomen, dan wel haalt Opdrachtgever deze af ten kantore van Opdrachtnemer. 

De administratiekosten voor de kopie van het volledige digitale dossier bedragen € 200,- inclusief BTW, welke nog eenmaal door opdrachtgever moet worden overgemaakt aan Bennink & Wagenaar Financieel Advies. 

Opdrachtnemer bewaart het dossier van opdrachtgever conform de wet- en regelgeving en bewaarplicht van de Autoriteit Financiële Markten. Ook zal opdrachtnemer zijn medewerking verlenen om informatie te verstrekken aan de nieuwe bemiddelaar c.q. financiële dienstverlener van opdrachtgever. Dit wel na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van opdrachtgever. 

Indien opdrachtgever deze overeenkomst niet ondertekend retour stuurt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever hier eenmaal aan worden herinnerd door Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever ook dan geen reactie geeft binnen de in de herinnering gestelde termijn, is Opdrachtnemer geacht aan te nemen dat Opdrachtgever afziet van verdere dienstverlening en zal Opdrachtnemer niet langer verantwoordelijk zijn voor de zorgplicht van het complete dossier van Opdrachtgever. Mocht Opdrachtgever in de toekomst alsnog dienstverlening wensen zal deze dienstverlening op fee-basis worden verleend. Opdrachtgever kan daarna alsnog een keuze maken voor een serviceabonnement. 

Artikel 7 

Opdrachtgever verklaart een kopie van deze overeenkomst te hebben ontvangen en hiermee volledig in te stemmen. Opdrachtgever verklaart de Dienstenwijzer te hebben gelezen, welke op de website van Opdrachtnemer zijn weergegeven, en hiermee volledig in te stemmen en van toepassing te verklaren.